I Definicje:

 1. Dostawcą systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej https://sliceofheaven.pl jest firma Rafał Pukacz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białowieska 18/10, NIP: 894 299 31 23
 2. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu to firma Rafał Pukacz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białowieska 18/10, NIP: 894 299 31 23
 4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://sliceofheaven.pl, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.
 5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony https://sliceofheaven.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.
 8. Płatność Przelewy24 w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system Przelewy24.
 9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny zamknięcia lokalu tj. od poniedziałku do czwartku do godziny 3:00, a od piątku do niedzieli oraz w święta do godziny 4:00.

II Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym https://sliceofheaven.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie, Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Restauracji.
 3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.
 4. Od momentu zamówienia do czasu realizacji zamówienia, Zamawiający musi być dostępny pod numerem wskazanym w zamówieniu.
 5. Zamówienia, które nie zostały odebrane przez klienta można odebrać do 2 godzin od próby dostarczenia, ale nie dłużej niż do zamknięcia lokalu.
 6. Zamówienia za pomocą strony internetowej realizujemy:

  Bulwar Ikara

   
  Poniedziałek: 11:00-02:45
  Wtorek: 11:00-02:45
  Środa: 11:00-02:45
  Czwartek: 11:00-02:45
  Piątek: 11:00-03:45
  Sobota: 11:00-03:45
  Niedziela: 11:00-02:45

  Sępa Szarzyńskiego

   
  Poniedziałek: 11:00-02:45
  Wtorek: 11:00-02:45
  Środa: 11:00-02:45
  Czwartek: 11:00-02:45
  Piątek: 14:00-03:45
  Sobota: 14:00-03:45
  Niedziela: 14:00-02:45

  Krucza

   
  Poniedziałek: 13:00-00:00
  Wtorek: 13:00-00:00
  Środa: 13:00-00:00
  Czwartek: 13:00-00:00
  Piątek: 13:00-00:00
  Sobota: 13:00-00:00
  Niedziela: 13:00-00:00

IV Dodatkowe informacje, realizacja zamówień

 1. Sprzedający realizuje dowóz zamówień na terenie Wrocławia. Koszt dostawy uzależniony jest od odległości od lokalu.
 2. W zależności od odległości od lokalu wartość minimalnego zamówienia jest różna.

V Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie https://sliceofheaven.pl/ oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.
 3. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.
 4. Konta stałego klienta nie zawierają danych osobowych. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. są nieobowiązkowe i służą jedynie do realizacji bieżących zamówień.

VI Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na terenie Wrocławia dowożone są do zamawiającego według ustalonego cennika.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi średnio od 30 do 90 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych:
  – obłożenie pracą restauracji,
  – złe warunki atmosferyczne,
  – godziny szczytu i korki itp,
  nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.
 3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 30 minut.
 4. Towar zostanie dostarczony pod wskazaną bramę lub dom wskazane w Zamówieniu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 10 minut zostanie poinformowany przez Restaurację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia z podaniem przyczyny. Wyżej wymieniona informacja zostanie przekazana drogą mailową.

VII Formy płatności

 1. Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach w zależności od godziny złożenia zamówienia: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności) lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.
 2. Po godzinie 2:00 (w nocy) Sprzedający przyjmuje płatności z góry w następujących formach – przez system Przelewy24 lub BLIKiem przy zamówieniach telefonicznych.
 3. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT lub Paragon z NIPem. O chęci otrzymania Faktury VAT bądź paragonu z NIPem Zamawiający poinformuje przy składaniu zamówienia. Paragon z NIP do kwoty 450zł stanowi fakturę uproszczoną.
 4. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 5. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.
 6. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny. Numery telefonów do poszczególnych lokali znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie https://sliceofheaven.pl/kontakt/
 7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez przedpłaty w przypadkach, gdy Zamawiający (lub inna osoba pod wskazanym adresem) nie odebrała jednego z wcześniejszych zamówień (nie z winy Sprzedawcy).

VIII Dodatkowe informacje, System płatności Przelewy24: Zwroty

 1. Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis Przelewy24 – dane firmy: PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887
 2. W przypadku braku potwierdzenia płatności Przelewy24 w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).
 3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
 4. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności Przelewy24 Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system Przelewy24 w terminie do 14 dni roboczych.

IX Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

 1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maksymalnie do 15 minut od złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

X Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

XI Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
  – Bulwar Ikara: 735 145 635
  – Sępa-Szarzyńskiego: 735 145 625
  – Krucza: 735 145 765
 4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@sliceofheaven.pl wraz ze zdjęciami – jeśli jest jakaś niezgodność.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę

XII Ochrona danych osobowych (zgodność z RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest Rafał Pukacz – właściciel marki Slice of Heaven, ul. Białowieska 18/10, 54-234 Wrocław, NIP: 8942993123, e-mail: kontakt@sliceofheaven.pl. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności

XIII Postanowienia końcowe:

 • Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://sliceofheaven.pl.
 • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego https://sliceofheaven.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego https://sliceofheaven.pl oraz składania Zamówień.
 • Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

4.9/5 - (145 votes)
X